Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Σίτιση ολοημέρου. Μια "ασάφεια" που εκθέτει πολλούς.

Η μείωση του πρωινού προγράμματος (από 14.00 στις 13.15) δημιούργησε μεγάλες ανάγκες για φοίτηση μαθητών στο ολοήμερο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η συγκρότηση 2 ή 3 τμημάτων. 
Οι σύλλογοι διδασκόντων εφαρμόζοντας την ΥΑ Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-06 (ΦΕΚ 1507, τ.Β΄) με θέμα «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο», όπου ορίζεται η αναλογία 25:1 στα πολυθέσια και 15:1 στα ολιγοθέσια, συγκρότησαν τα τμήματα, αναθέτοντας την ευθύνη σε 2 ή 3 εκπ/κούς. Εύκολα μπορεί να δειχθεί ότι το Ολοήμερο έχει χαρακτηριστικά ολιγοθέσιου σχολείου και να χρειαστεί περισσότερα τμήματα, αλλά ας τ' αφήσουμε προσωρινά αυτό.  
Δεδομένου ότι η σίτιση γίνεται κατά τμήμα και πάντα με την προβλεπόμενη αναλογία μαθητών ανά εκπ/κό και σύμφωνα με την ΥΑ Φ12/657/70691/Δ1/26-4-16 (ΦΕΚ 1324, τ.Β΄) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» που ορίζει ότι «Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνος…», ανέθεσαν στους υπεύθυνους των τμημάτων τη σίτιση προσμετρώντας την στο διδακτικό τους ωράριο. 

Δυστυχώς, το αυτονόητο και το νόμιμο χρειάζεται να διευκρινιστεί, αφού κατά την ερμηνεία κάποιων σχολικών συμβούλων «η σίτιση θα πρέπει να πιστωθεί μόνο σε έναν υπεύθυνο». 
Η ερμηνεία αυτή, που είναι έξω από το πνεύμα και το γράμμα της ΥΑ, όπως εκτέθηκε παραπάνω, δημιουργεί σοβαρές τριβές, διαπιστώνεται προσπάθεια εκφοβισμού των διευθυντών σχολείων και των εκπ/κών και καταλήγει σε πρόβλημα για τα σχολεία και τους μαθητές. 

Βεβαίως εξ όσων γνωρίζω, ουδείς μέχρι τώρα από τους σχολικούς συμβούλους δεν καταθέτει γραπτώς την πρότασή του στους συλλόγους διδασκόντων (αν αδικώ κάποιον, ζητώ συγγνώμη). 
Αν προτείνει να συγκροτήσουν ένα τμήμα ολοημέρου, τους καλεί να παρανομήσουν ως προς την νομοθεσία για την αναλογία μαθητών ανά εκπ/κό. 
Αν προτείνει, παρά τη συγκρότηση 2 ή 3 τμημάτων, να πιστωθεί τη σίτιση μόνο ένας εκπ/κός, τους καλεί να παρανομήσουν και να αγνοήσουν τη νομοθεσία ως προς το χαρακτήρα της σίτισης ως παιδαγωγικής διαδικασίας. 

Να επισημάνω, τέλος, ότι οι σύλλογοι διδασκόντων ή οι δ/ντές σχολείων δεν μπορούν να αναθέσουν την επίβλεψη κατά τη σίτιση ως εξωδιδακτική απασχόληση εντός εργασιακού ωραρίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 8 του Ν 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Β΄):
«8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.» 
Είναι φανερό ότι στο έργο που μπορεί να ανατεθεί δεν περιλαμβάνεται τίποτα που να σχετίζεται με εμπλοκή με μαθητές (απασχόληση, κλπ).