Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Απαλλαγή των Σχολικών Επιτροπών από Φόρο Εισοδήματος

Με το Άρθρο 61 του Ν 4465/2017 (ΦΕΚ 47/4-4-17, τ.Α) προστίθενται στα απαλλασσόμενα Νομικά Πρόσωπα από Φόρο Εισοδήματος οι Σχολικές Επιτροπές.

"Άρθρο 61
1. Στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:
«στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 1.1.2016 και εφεξής."

Ν 4465/2017 ΦΕΚ 47Α Άρθρο 61 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΑΠΟ ΦΟΡΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: