Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Υλικό καταργημένων-συγχωνευμένων σχολείων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.7/784 / 145336 /Γ1/19-12-2011 του Υπουργείου Παιδείας:

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.7/ 363 / 69218 /Γ1/20-6-2011 Εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, σας ενημερώνουμε ότι, σε ό τι αφορά στο πάσης φύσεως υλικό (εποπτικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιβλιοθήκες, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λ.π) που βρίσκεται εντός των κτιρίων των καταργημένων-συγχωνευμένων σχολικών μονάδων, παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, όπως συνεργαστούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Δήμων, στους οποίους βρίσκονται οι καταργημένες-συγχωνευμένες σχολικές μονάδες, προκειμένου τα ανωτέρω, να μεταφερθούν σε σχολικές μονάδες που θα κριθεί απαραίτητο.

Επιπροσθέτως, οι Διευθυντές Διευθύνσεων οφείλουν να υποδεικνύουν στις σχολικές μονάδες υποδοχής  του υλικού, όπως συντάσσουν σχετικό πρακτικό παραλαβής στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή, στο οποίο θα αναγράφεται η σχολική μονάδα από την οποία προήλθε το υλικό, και να γίνεται καταγραφή αυτού στο Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας της σχολικής μονάδας, η οποία θα το παραλάβει.

Υλικό καταργημένων-συγχωνευμένων σχολείων

Δεν υπάρχουν σχόλια: