Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.

Με την 100513/E2/17-6-16 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ καθορίζεται η διαδικασία για τη μετάταξη εκπ/κών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. ως εξής:

α) Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός καταθέτει αίτηση μετάταξης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

β) Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στη γραμματεία της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι. αίτηση μετάταξης συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της ανωτέρω διάταξης, καθώς και βιογραφικό σημείωμα, δηλώνοντας το Τμήμα ή τα Τμήματα της Σχολής που επιθυμεί να μεταταγεί.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΠΕΘ, με [3] email στο dprb@minedu.gov.gr ή με fax στο 2103442282 (όχι ταχυδρομικά), ενώ οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’ του ΥΠΠΕΘ, με email στο ppe3@minedu.gov.gr, όχι ταχυδρομικά, αμελλητί τα παρακάτω:
1) Αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού
2) Βιογραφικό Σημείωμα
3) Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
4) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού

Εν συνεχεία, οι εν λόγω αιτήσεις διαβιβάζονται στα αρμόδια για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα), προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών. Οι σχετικές αποφάσεις των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή αποσπάσματα αυτών διαβιβάζονται αμελλητί [ηλεκτρονικά (email) ή με τηλεομοιοτυπία (fax)] στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ του ΥΠΠΕΘ, η οποία τις κοινοποιεί στις οικείες Κοσμητείες των Α.Ε.Ι.

Παράλληλα, το οικείο ΑΕΙ προβαίνει στην επεξεργασία και κρίση των αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής συγκροτούνται οι τριμελείς επιτροπές, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των ακαδημαϊκών προσόντων και την αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου. Οι εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών υποβάλλονται στις οικείες Κοσμητείες των Α.Ε.Ι., οι οποίες αποφασίζουν υπέρ ή κατά της μετάταξης του εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔ.Ι.Π. σε συγκεκριμένη Σχολή. Οι αποφάσεις αυτές των Κοσμητειών διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ του ΥΠΠΕΘ η οποία, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί και η σχετική εγκριτική απόφαση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, καταρτίζει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης μετάταξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τη δημοσίευση της ως άνω Υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακολουθεί η ένταξη των εκπαιδευτικών σε θέση Ε.ΔΙ.Π. σε οικεία ακαδημαϊκή μονάδα με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: