Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Δύσκολα τα πράγματα για τα οικονομικά των σχολείων

Μετά την υποχρηματοδότηση που παρατηρείται το τελευταίο έτος έρχεται και η αλλαγή των νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τα οικονομικά των σχολείων.

Με τον Ν 3852/10, το Πρόγραμμα Καλλικράτης δηλαδή, καταργούνται οι Σχολικές Επιτροπές που ήταν κατά σχολείο ή συστεγαζόμενα σχολεία και συστήνεται μία Επιτροπή ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Τα προβλήματα που θα προκύψουν απ' τον νέο τρόπο διαχείρισης θα είναι πολύ μεγάλα και πιθανό και αξεπέραστα.
Είναι σχεδόν αδύνατο να μπορεί ένας οικονομικός υπόλογος να τρέχει για τις αγορές του κάθε σχολείου και νηπιαγωγείου, που έχουν καθημερινά ανάγκες σε μικρά ή μεγάλα πράγματα.

Κι όλο αυτό για να πει ο υπουργός ότι κατάργησε μερικές χιλιάδες Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τις εντυπώσεις.
Ουσία δεν υπάρχει στη βαρύγδουπη δήλωση, αφού οι Σχολικές Επιτροπές είναι ΝΠΔΔ, αλλά λειτουργούν εντελώς ανέξοδα για το δημόσιο. Κανένα μέλος δεν έχει αμοιβή ούτε απασχολούν προσωπικό.

Το απόσπασμα από το νόμο έχει ως εξής:

Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
Άρθρο 103, παρ. 2

"...Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές
για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια."

Δεν υπάρχουν σχόλια: