Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Ενημερωτικό 5ο για συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου 10-3-16

Ενημερωτικό 5ο (Συνεδρίαση 10/03/16) 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 10 Μαρτίου 2016, μεταξύ των θεμάτων ήταν και η «Πρόταση για διαθέσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους», όπου η διοίκηση πρότεινε τη διάθεση, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε άλλες σχολικές μονάδες για 2 έως 6 ώρες, συναδέλφων που μέχρι τώρα έκαναν ενισχυτική στο σχολείο τοποθέτησής τους, προκειμένου, κυρίως, να μειωθούν οι υπερωρίες.
Η θέση μου ήταν ότι «η ενισχυτική διδασκαλία είναι διδακτικό έργο και μάλιστα απαραίτητο στις σχολικές μονάδες» και διαφώνησα με όλες τις μετακινήσεις που προτάθηκαν. Οι μετακινήσεις καταψηφίστηκαν και από την κα Νίκου, αναπληρωματική αιρετό που συμμετείχε.
Η μέθοδος της συμπλήρωσης ωραρίου σε άλλες μονάδες, όταν είναι τόσο λίγες οι διαθέσιμες ώρες, καθιστούν τους εκπ/κούς περιπλανώμενους εργαζόμενους, στερούν τους μαθητές από κάποιες ώρες ενισχυτικής διδ/λίας, αναστατώνουν τα σχολεία που πρέπει να καταρτίσουν νέα ωρολόγια προγράμματα με παραμέτρους που πολλές φορές δε συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, γιατί απλά δε γίνεται να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες. Εν τέλει, η λογιστική προσέγγιση του θέματος αποβαίνει εις βάρος των εκπ/κών και της εκπ/σης.

Στο 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών» χρειάστηκε, ενόψει της επανακατάταξης όλων σε νέα μισθολογικά κλιμάκια, να εξεταστούν και να γίνουν διορθώσεις στην προϋπηρεσία δύο συναδέλφων, ενώ έμειναν σε εκκρεμότητα δύο άλλων.
Όπως γνωρίζετε, ο Ν. 4354/15, με ισχύ από 1-1-16, αφορά σε μισθολογικές ρυθμίσεις και θέτει κάποια νέα δεδομένα στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
Τίθενται υπόψη σας τα ακόλουθα, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 7, 11( παρ.4 α και β) και 26 του νόμου, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ερμηνευτικής εγκύκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 και σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με Αριθμ. Πρωτ. 9730οικ./18-2-16:
- Ως προϋπηρεσία αναγνωριζόμενη από το νέο μισθολόγιο, λογίζεται η παρασχεθείσα στους φορείς, όπως αυτοί αναφέρονται στην έκταση εφαρμογής του άρθρου 7 του ν.4354/2015 ( ήτοι Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α' του ν. 3429/2005) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου-αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να αναγνωριστεί προϋπηρεσία η οποία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα.
- Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν μέχρι και στις 31-12-2015.
- Μετά την αρχική κατάταξη των υπαλλήλων αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-2016, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7. - Μετά τη μισθολογική κατάταξη, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017.
- Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον (π.χ. αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ για υπάλληλο του Δημοσίου), τότε θα πρέπει η αίτηση αναγνώρισης να υποβληθεί εκ νέου με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016) και τα σχετικά οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης, λαμβανομένης υπόψη της ως άνω αναστολής.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
- Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Σε ότι αφορά στην προηγούμενη εργασία στον ιδιωτικό τομέα, στο Ν. 4369/16 (ΦΕΚ 33,Α) με το άρθρο 28 αντικαθίσταται το άρθρο 98 του Ν. 3528/07 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη ως εξής:
« 6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
Υπενθυμίζεται ότι και οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 (άρθρο 6) όριζαν κάτι παρόμοιο, αλλά το προεδρικό διάταγμα δεν εκδόθηκε ποτέ.

Νίκος Νικολαΐδης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: