Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Συµµετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Σχετικά με το ερώτημα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε περισσότερα του ενός σχολεία, για την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών ισχύουν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Αρ. Πρωτ. Φ.3/865/Γ1/1133/09-10-1997/ΥΠΕΠΘ:

"Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά µε τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σας κάνουµε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς γίνεται µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ειδικότητα τους και οι ιδιαίτερες γνώσεις τους, ώστε η υπηρεσία που τους ανατίθεται να έχει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Με αυτό το δεδοµένο η συνοδεία των µαθητών σε ξενόγλωσση βιβλιοθήκη ανατίθεται στον εκπ/κό της αγγλικής γλώσσας, σε θέατρο στο δάσκαλο της τάξης που διδάσκει τη θεατρική αγωγή, στις παρελάσεις και σε αθλητικούς αγώνες στον εκπ/κό φυσικής αγωγής κ.λ.π.

2. Όταν οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται ηµέρα επίσηµης αργίας ( π.χ. παρέλαση ανήµερα εθνικής εορτής ) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων προσφέρουν σε ένα σχολείο υπηρεσία, που είναι αυτό της οργανικής τους θέσης. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπ/κοί Φυσ. Αγωγής που συνοδεύουν µαθητές σε παρελάσεις και διδάσκουν περίπου τον ίδιο αριθµό ωρών σε δύο σχολεία, οπότε στις 28 Οκτωβρίου συνοδεύουν τους µαθητές του ενός και στις 25 Μαρτίου του άλλου σχολείου. Σε περίπτωση όµως, που διδάσκουν τα 2/3 (συµπεριλαµβανοµένων και των ωρών που αντιστοιχούν στα 2/3) των ωρών τους και πάνω σε ένα σχολείο, τότε στις παρελάσεις συνοδεύουν και στις δύο εθνικές εορτές τους µαθητές του σχολείου αυτού. Τα αναφερόµενα στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής ισχύουν και για τους εκπ/κούς µουσικής, οι οποίοι παρουσιάζουν τα τραγούδια στις σχολικές γιορτές.

3. Όταν οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται σε ηµέρα που δεν είναι επίσηµη αργία (π.χ. σχολική εορτή την παραµονή της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου ή Χριστουγεννιάτικη εορτή στις 23 ∆εκεµβρίου) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων παρευρίσκονται και παίρνουν µέρος στο σχολείο που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες την ηµέρα αυτή. Σε περίπτωση που την ηµέρα αυτή διδάσκουν τον ίδιο αριθµό ωρών σε δύο σχολεία, τότε παρευρίσκονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Ειδικά όµως για τους εκπ/κούς φυσ. αγωγής και µουσικής εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούµενες παράγραφοι.

4. Από την αρχή του σχολικού έτους τα όργανα διοίκησης των εµπλεκοµένων σχολείων, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ρυθµίζουν τον τρόπο συµµετοχής των εκπ/κών αυτών σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. Εποµένως τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 εφαρµόζονται στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται διαφωνίες.

5. Για τους αποσπασµένους ή τους αναπληρωτές εκπ/κους ως σχολείο οργανικής θέσης λογίζεται αυτό της αρχικής τους τοποθέτησης."

Σύμφωνα με το ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ.Α) άρθρο 4:

"1. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δεν λειτουργούν:
  • ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ."

Δεν υπάρχουν σχόλια: