Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Εκλογή περιφερειακών συμβούλων – Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

Στο Νομό Έβρου θα εκλεγούν 12 περιφερειακοί σύμβουλοι κατά την ψηφοφορία της 7ης Νοεμβρίου.

Οι ψηφοφόροι θα μπορούν να επιλέξουν με σταυρό από ένα έως τρεις υποψηφίους.

Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου
Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που
ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του.

To περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:

α) την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας,

β) την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία,

γ) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της περιφέρειας,

δ) την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων,

ε) την απαλλοτρίωση ακινήτων,

στ) την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων,

ζ) την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων,

η) τη σύναψη δανείων,

θ) την έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού των εργασιών της οικονομικής επιτροπής και των άλλων επιτροπών, καθώς και του οργανισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας,

ι) την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας,

ια) το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών,

ιβ) τη σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητές του.

Σύσταση επιτροπών

Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να συστήνονται μέχρι δύο (2) επιτροπές, στις οποίες το συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητές του για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας. Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται περιφερειακοί σύμβουλοι ανάλογα της δύναμης των περιφερειακών παρατάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: