Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Κατανομή οργανικών θέσεων αγγλικής, φυσικής αγωγής, μουσικής στον Έβρο και πανελλαδικά

Με την 110606/Ε1/6-7-16 Απόφαση του Υπουργού Παιδεία, Έρευνας και Θρησκευμάτων έγινε η κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16- Μουσικής που συστήθηκαν με την αριθμ. 129468/Ε1/14-08-2015 (ΦΕΚ 1719/17-08-2015 τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 16794/Ε1/2-2-2016 (ΦΕΚ 259/τ.Β’/10-2-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης σύστασης οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06 -Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», κατανέμονται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Στο Νομό Έβρου

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΕ06
ΠΕ11
ΠΕ16
4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1
1

9ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1
1

10ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1

1
8ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1

1
5ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1

6ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1
1
12ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1
1
Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ

1
1
3ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

1

1ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

1
1
7ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


1
11ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


1
7ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ


1
5ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ


1
3ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ


1
Δ.Σ. ΜΑΪΣΤΡΟΥ


1
4ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ


1
4ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ


1

Ολόκληρη η απόφαση παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια: